tel :        085 – 06 05 222  email:   info@washup.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Wash Up is een eenmanszaak richt op het verzorgen van een wasservice aan huis.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen, of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten vanWash Up.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Bestelling’ verstaan: een bestelling van de Klant via het de Website aangaande het wassen van de inhoud van een waszak.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Klant en Wash Up met betrekking tot de Bestelling.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle doorWash Up namens geleverde diensten, alsmede alle andere door Wash Up ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Bestelling, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Websitewashup.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Wash Up gesloten Overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk metWash Up
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan via de Website een Bestelling plaatsen. De Bestelling wordt vervolgens door Wash Up doorgegeven aan de betreffende wasservice. Wash Up behoudt zich het recht voor om Bestellingen niet te accepteren zonder opgaaf van reden.
 3. AlsWash Up een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Wash Up kan niet aan het Aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op het Aanbod vanWash Up dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Wash Up deze schriftelijk bevestigt.

 

Artikel 4 Inhoud van de Overeenkomst

 1. Wash Up verbindt zich tot het doorgeven van Bestellingen aan de wasservice, tot het verwerken van de betaling van de Klant en tot het bezorgen van de schone was bij de Klant.
 2. Wash Up maakt gebruik van waszakken, die de Klant in bruikleen krijgt gedurende de Overeenkomst. De Klant is gehouden deze na afloop van de Overeenkomst in originele staat te retourneren bij Wash Up.
 3. Wash Up en de Klant kunnen overeenkomen dat er extra services door Wash Up worden verricht, waaronder strijken, stomen of het reinigen van schoenen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Wash Upzal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Wash Upheeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zalWash Up de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Wash Up worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvanWash Up aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wash Up worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wash Up zijn verstrekt, heeft Wash Up het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 5. De Klant draagt er zorg voor datWash Up zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij voor de hieruit voortvloeiende schade zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

Artikel 6 Opzegging
 

 1. Zowel Wash Up als de Klant is bevoegd te Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) week. Dit houdt in dat de waszakken na opzegging nog eenmaal worden opgehaald en gewassen volgens de overeengekomen tarieven.
 2. Indien de Klant wenst de Bestelling te wijzigen of te annuleren of een ander formaat waszak te gebruiken, dient hij hiervoor direct contact op te nemen met Wash Up.
 3. Indien de Klant een week geen was aanlevert of niet aanwezig is om was aan te leveren, loopt de Overeenkomst door. Opzegging kan alleen volgens Lid 1.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie op van Wash Up.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Wash Upis bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Wash Up goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts isWash Up bevoegd te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Wash Upheeft het recht om kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt viaeen wekelijkse automatische incasso.
 4. Wash Up vraagt geen extra bezorg of ophaalkosten per Bestelling. Er geldt een vaste prijs per waszak, volgens de actuele prijslijst op de Website.
 5. Indien de waszak het afgesproken gewicht overschrijdt, behoudt Wash Up het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aanWash Up mede te delen. Wash Up is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onjuistheden in de door Klant verstrekte betaalgegevens.

 

Artikel 9 Bezorging

 1. Wash Up streeft ernaar de Bestellingen op te halen en te bezorgen binnen de op de Website aangegeven bezorgtermijn van 24 uur. Deze termijn is echter slechts een benadering. Ofschoon steeds getracht zal worden de bezorgtermijn na te komen, isWash Up nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de ontvangst of betaling van de Bestelling te weigeren, noch is Wash Up enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 2. Washup zal zich inspannen de Klant op de hoogte houden van wijzigingen in de ophaal of bezorgtijd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.Wash Up is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde Bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Wash Upis niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Wash Up, verleent de Klant de bevoegdheid aan Wash Up om, als een door Wash Up ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 3. Wash Upis niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 4. Wash Up is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de kledingstukken bij uitvoering van de Overeenkomst, zoals schade door krimp, kleurverlies of anderszins beschadiging van de kledingstukken.
 5. Wash Upis niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Wash Upis niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 7. De Klant vrijwaartWash Up voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Wash Up aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van de Website.
 9. IndienWash Up aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Wash Up met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid vanWash Up is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Wash Up niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde vanWash Up.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen vanWash Up, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, vallen mede, maar niet uitsluitend: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel vanWash Up zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Wash Up, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien er sprake is van een geval van overmacht, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zalWash Up overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Wash Up heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Garantie 

 1. Wash Up biedt geen enkele garantie van welke dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van de Diensten.
 2. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens 

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Wash Up kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aanklantenservice@washup.nl of telefonisch te melden via 085 06 05 222
 2. Wash Up streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, maar is niet gehouden tot het verrichten van enige handeling als gevolg van een ontvangen klacht.

Artikel 15 Identiteit van Wash Up

 1. Wash Upis bij de KvK geregistreerd onder nummer 72613572 en draagt btw-identificatienummer
 2. Wash Upis gevestigd aan Markenland 132 (4871 AW) te Etten-Leur.
 3. Wash Upis per e-mail te bereiken via klantenservice@washup.nl of telefonisch op 085 06 05 222.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussenWash Up en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussenWash Up en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.
Washup bubbels

Jouw wasgoed word:

Jouw wasgoed word:

Jouw wasgoed word:

washup telefoniste
Mocht je nog vragen hebben

We staan klaar voor jou
Bel: 085 06 05 222

washup telefoniste
Mocht je nog vragen hebben

We staan klaar voor jou
Bel: 085 06 05 222

Vooraf betalen

Achteraf betalen

Kies je betaaloptie

Kies je betaaloptie

Puur voor jouw gemak ! Opgezegd met 1 telefoontje

washup telefoniste
Mocht je nog vragen hebben

We staan klaar voor jou
Bel: 085 06 05 222

Kies je betaaloptie

baloontekst

Kies je betaaloptie

baloontekst

Kies je betaaloptie

baloontekst